Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Gia Long Tẩu Quốc - Tân Dân Tử - Quyển 4

Posted by September 10, 2021 1627

GIA-LONG TẨU-QUỐC

QUYỂN THỨ TƯ

HỒI THỨ MƯỜI TÁM

Viếng Đế-Thiên hành lương bái Phật,

Giết Quốc-Anh soán vị xưng vương.

 

Khi hai tướng Xiêm về tới địa phận Đế-Thiên, thì trời vừa xế bóng, Chất-Tri liền hạ lịnh đồn binh lại nghỉ, rồi cởi ngựa đi dạo xem phong cãnh sơn xuyên, khi đi tới đám rừng kia, bổng thấy một con bạch hầu (khĩ trắng) rất to, lông lá trắng nỏn, đương ngồi trên cây hái trái mà ăn.

Chất Tri liền lấy ná ráp tên, nhắm ngay con bạch hầu, bắn ra một mủi, con bạch hầu thấy Chất-Tri dương ná bắn lên, thì đưa tay bắt phức mũi tên, và cắn ngang nơi miệng, rồi chuyền nhánh nầy qua nhánh kia, chạy coi thắm thoát trên ngọn cây, lẹ như nháy mắt.

Chất Tri thấy vậy lấy làm lạ, bèn giục ngựa rược theo, chạy quanh lộn trong đường rừng một hồi rất xa, bổng thấy con bạch hầu trên ngọn cậy nhảy xuống một cái, rồi chạy qua hướng tây.

Chất-Tri giục ngựa chạy theo, nhưng con bạch hầu đã chạy mất hướng nào, tìm kiếm không đặng. Bổng ngó qua phía tây thấy một cãnh đền đài rất nguy nga đồ sộ, tợ hồ một chổ chùa tiên kiển phật, hay là một chổ cung điện của đế-vương nào đây, thình thình vọi vọi, chím ở bên rừng, điệp điệp trùng trùng, hiện ra trước mắt.

Chất-Tri lấy làm lạ, liền giục ngựa bước tới xem coi, khi bước lên thềm, thấy hai vị phật bằng đá rất to, ngồi hai bên cạnh đền, mỗi vị lớn bằng căng nhà, mặt mày tay chơn chạm trỗ rất khéo, trên thềm thì phân làm ba từng, cẫn đá liền liền, cao hơn mấy chục nấc.

Chất Tri liền xuống ngựa thỉnh thoãn đi lên, khi lên khỏi thềm, bước vào phía trong thì thấy trùng-môn họa-đống, khéo léo tuyệt vời, tượng Phật hình thần, toàn làm bằng đá. Thật là một cảnh rất kỳ quang dị mục, thanh tịnh u nhàn, nhưng nhắm trước xem sau, thật là một cảnh đền viện bỏ hoang, để cho cỏ mọc rều phong, trải qua chẳng biết bao nhiêu gió táp mưa sa, không rõ đời nào sáng tạo.

Chất-Tri xem rồi ngẩm nghĩ, thì nhớ lại, thuở nay có nghe thiên hạ, đồn rằng: Tại nước Caoman có một cảnh cổ tích phật tòa, gọi là Đế-Thiên, Đế-Thích, lòng đả ao ước bấy lâu, nhưng chưa thấy được, thế thì ngày nay trời phật khiến cho ta gặp con bạch-hầu nó dẩn nẻo đem đường, nên mới được vào đây mà quang chiêm cảnh phật.

Chất-Tri đương trầm tư nghỉ nghị như vậy, bổng có một sải già mình mặc áo vàng, như áo cà-sa, chơn đi một đôi thão hài, lưng vận một cái chăn vàng dài xuống khõi gối, đầu đội một mũ đen, tướng mạo giống người Xiêm-La, hai bên có hai tên sải nhỏ, một tên bưng lư trầm-hương, một tên bưng bình bông sứ, ở bên đền phía tả bước ra, chắp tay cúi đầu, chào tiếp Chất-Tri và nói:

 

Tiếp tục đọc => Click here to view or download the file directly.

Rate this item
(0 votes)