Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Gia Long Tẩu Quốc - Tân Dân Tử - Quyển 3

Posted by August 20, 2021 2171

GIA-LONG TẨU-QUỐC

QUYỂN THỨ BA

HỒI THỨ MƯỜI BA

Đổ-thanh-Nhơn ỹ thế lộng quyền,

Chúa Nguyển-Ánh thi oai trừ nghịch

 

Từ khi Đổ-thanh-Nhơn lập quân Đông-sơn đánh thắng quân Tây-sơn Nguyển-Nhạc, sau đem binh chinh phạt Cao-man mấy trận, đều đặng dựng cờ đắc thắng, giục trống thành công, bỡi thế nên Đổ-thanh-Nhơn vi cánh càng ngày càng đông, oai quyền càng ngày càng lớn, các tướng tá tâm phúc người nào có tài năng võ dỏng, thì Đổ-thanh-Nhơn đều cho vào một họ của mình, đặng tỏ là người đồng quyến đồng thân, và tăng chức phong quan, để làm kẽ tay chơn nha-trảo.

Vua thấy vậy cũng trọng dụng nhơn tài, rồi phong cho Đỗ-thanh-Nhơn làm chức Thượng-tướng-Công, và phú thát việc binh nhung cho Thanh-Nhơn quãn suất, bởi cớ ấy Đổ-thanh-Nhơn sanh lòng kiêu căng tự đắc, rồi lần lần chẳng thèm kiên nể tới vua, đến đổi việc thủy bộ quan viên, đều muốn chuyên quyền thưởng phạt.

Bữa nọ vua Cao-man sai quan đem lể vật và hai cập bạch tượng rất tốt xuống cống sứ cho Nguyển-vương, khi tới Saigon ghé vào dinh Đổ-thanh-Nhơn ra mắt, và trình các lể vật cống sứ, đặng xin Đổ-thanh-Nhơn bảo tấu cùng vua, Đổ-thanh-Nhơn bèn bão quan sứ Cao-man trỡ về, rồi thâu nhận lễ vật ấy mà làm của riêng mình, chẳng thèm tâu lại cho vua biết, ấy là một sự lạm dụng tới lễ vật của vua.

Chẵng nhửng vậy thôi, cách ít lâu Đỗ-thanh-Nhơn sai tướng tâm phúc qua Biên Hòa, truyền bắt nhơn dân vào rừng đốn vây vở gổ, đốc suất các thợ đóng năm chục chiến-thuyền, và đóng một chiếc tàu lớn, đặt tên là Đông-sơn-chiến-hạm, trên tàu nầy thuyền-lầu phòng buồng, đều chạm trổ sơn son thép vàng, trang sức xem rất hoa mỹ, như một chiếc ngự-thuyền cũa Đức Nguyển-vương kia vậy, trên sân tàu có trí súng đại bác thần-công, sau lái có dựng một cây Huỳnh-Kỳ, đề bốn chữ « Quận-công chiến-hạm ».

Khi chiếc Đông-sơn nầy và năm chục chiến-thuyền kia hoàn-thành, Đỗ-thanh-Nhơn định ngày làm lể khánh hạ, và truyền lịnh cho quan địa-phương Biên-Hòa phãi thâu trong nhơn dân cho đủ số ba ngàn hộc-lương, rồi đem nạp trước ngày khánh thành đặng để dùng làm quân-nhụ[1] cho đạo chiến-thuyền mới lập.

Quan địa-phương nầy vẩn là người phe đảng cũa Đổ-thanh-Nhơn ỷ thế cậy oai, thừa dịp ấy mà ép buộc nhơn dân, chẵng nhửng bức sách hiến nạp quân lương mà thôi, lại còn kiếm chuyện hà lạm bạc tiền, đặng bõ cho đầy túi, bằng ai bất tuân mạng lịnh, thì phải bị khảo kẹp giam còng, và làm nhiều đều rất hà khắc thảm khổ, lại sai một đội quân đi rão các làng các xóm, coi nhà nào lúa nhiều, thì thâu năm bảy chục hộc, một đôi trăm; còn nhà nào có năm mười dạ để chi độ vợ con, thì cũng ép mở ráng dầu, mà tóm thâu sạch hết.

Xưa nay cái thói quân sai-nha, là quân lòng-sâu nọc-rắng độc ác phi thường, mượn thế trộm lịnh quan trên như cáo mượn oai hùm, tới đâu thì nhát khỉ rung cây, kiếm chuyện vu oan cho người, mà làm muôn ngàn sự thương tàn đồng-loại.

Tiếp tục đọc => Click here to view or download the file directly.

Rate this item
(0 votes)