Xin vị nào phục vụ ở PD530 co biết ai tên là Nguyễn Việt Chiến khóa 70.... hay không? Xin tra lời giụp Thanks.