PDA

View Full Version : Tìm KQ A37 & F5thanphongkingwood
08-06-2012, 12:11 AM
1. Tìm KQ Tr/t Bùi Gia Định tự "Định lắc" trước bay A37, hiện đang ở đâu, xin liên lạc bạn cũ Võ Tuyên 832-335-4614.

2. Tìm KQ D/u Vinh tự "Vinh xì-ke" trước bay F5 tại Hiên Hòa, nay ở đâu xin vui lòng liên lạc với bạn tù Hàm Tân, GS Vũ Trần Quý 713-515-2124