PDA

View Full Version : Phố Đêm Ca Sĩ Y Phụng72f219longma
09-18-2009, 01:53 AM
Mời các bạn thưởng thức và đặc biệt xin cám ơn bác Chim Trời đã chỉ dẫn phương pháp post video.


<object width="410" height="341" id="veohFlashPlayer" name="veohFlashPlayer"><param name="movie" value="http://www.veoh.com/static/swf/webplayer/WebPlayer.swf?version=AFrontend.5.4.2.25.1001&permalinkId=v16161891RahbGPKQ&player=videodetailsembedded&videoAutoPlay=0&id=anonymous"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.veoh.com/static/swf/webplayer/WebPlayer.swf?version=AFrontend.5.4.2.25.1001&permalinkId=v16161891RahbGPKQ&player=videodetailsembedded&videoAutoPlay=0&id=anonymous" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="410" height="341" id="veohFlashPlayerEmbed" name="veohFlashPlayerEmbed"></embed></object>