CÁC CẤP CHỈ HUY ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN CỦA KQVNCH
Phạm Ngọc Sang
Sau đây là những gì cụ Phạm Ngọc Sang (Chuẩn Tướng hồi hưu) nhớ về các cấp chỉ huy các đơn vị Không Quân đầu tiên, trình bày dựa theo các câu hỏi của chúng tôi. Đó là một cố gắng đáng khích lệ giúp chúng ta biết được những người đã từng "khai sơn phá thạch" để KQVN từ đó vươn lên.Tarin65.

(1) Thời ông Trần Văn Hổ làm Phụ Tá Không Quân, có bao nhiêu Căn Cứ, Đơn Vị và tên các Chỉ Huy Trưởng?
Theo tiến trình thành lập Quân Chủng Không Quân thì bắt đầu từ 1 tháng 5, 1952 thành lập Ban Không Quân (Section Air), trong tổ chức của Bộ Tổng Tham Mưu cũng vừa hình thành cùng ngày và Pháp có nhiệm vụ Huấn Luyện về Không Quân cho Việt Nam.
Đầu năm 1954, Ban Không Quân đỗi thành Phòng Không Quân (Département Air) chỉ có nhiệm vụ quản trị chớ không có quyền hành gì cả.
Tháng 7 năm 1955 Phòng Không Quân cải danh thành Văn Phòng Phụ Tá Không Quân (Adjoint Air) có nhiệm vụ phụ trách công việc của Bộ Tư Lệnh Không Quân.
Từ 20 tháng 1 năm 1955, do sự thúc dục của Mỹ, một Phái Bộ Liên Lạc TRIM (Training Relations Instruction Mission) được hình thành gồm cấp số 200 sĩ quan Pháp và 217 Sĩ Quan Mỹ để huấn luyện và giao quyền chỉ huy quân sự lại cho Quân Đội Việt Nam kể từ tháng 7-1955.
Do đó, nên bắt đầu 1955 Pháp khởi sự giao lần lượt các Căn Cứ và Đơn Vị cho KQVN hình thành từ 1952 đến 1955 do Pháp huấn luyện và chỉ huy:
Tháng 4-1952:
Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang/Cdt. Chaussin rồi Cdt. Carret.
1953:
-Phi Đoàn 1 Quan Sát (Groupe Aérien d’Observation 1-GAO 1)/ Nha Trang/Capitaine Cottet rồi Đại Úy Nguyễn Ngọc Oánh.
-Phi-Đoàn 2 Quan Sát (Groupe Aérien d’Observation 2-GAO 2)/Nha Trang/Đại Úy Võ Dinh.
-Phi Đội Liên Lạc/ TSN (Escadrille de Liaison Ministérielle)/Capitaine Jahoux rồi Capitaine Jargnas.
Tháng 6-1955, chuyển giao cho Đại Úy Huỳnh Hữu Hiền.
Tháng 10-1955 chuyển giao cho Đại Úy Phạm Ngọc Sang.
1955:
-Phi Đoàn Trợ Chiến và Liên Lạc (Groupe de Combat et de Liaison-GCL)/Đại Úy Đinh Văn Chung.
1-6-55:
-Phi Đoàn 1 Vận Tải/TSN/Đại Úy Nguyễn Cao Kỳ
-Phi Đoàn 1 Trực Thăng/ TSN/Đại Úy Nguyễn Đức Hớn
-Căn Cứ 1 Trợ Lực KQ/ Nha Trang/ Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Oánh
-Trung Tâm Huấn Luyện KQ/NT/Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Oánh
-Căn Cứ 3 Trợ Lực KQ/TSN/Đại Úy Trịnh Hảo Tâm
-Căn Cứ 2 Trợ Lực KQ/Biên Hòa/ Thiếu Tá Võ Dinh
-Phi Doàn 1 Khu Trục/Biên Hòa/(?)
-Công Xưởng KQ/Biên Hòa/Thiếu Úy Nguyễn Quang Diệm, rồi
Đại Úy Lê Văn Khương
*1956:
-Căn Cứ 4 Trợ Lực KQ/Đà Nẳng/Thiếu Tá Võ Dinh
Ngày 20 tháng 8 năm 1955, Thiếu Tá Trần Văn Hổ nhận chức vụ Phụ Tá Không Quân , được xem như là vị Chỉ Huy Trưởng của Quân Chủng Không Quân. Thăng cấp Đại Tá tháng 10 năm 1956. Rời nhiệm sở năm 1957. Ngày nhận chức cũng là ngày nhận cho Không Quân Việt Nam các đơn vị và căn cứ vừa kể trên. Pháp tiếp tục chuyển giao cho đến tháng 4 năm 1956 là ngày Pháp rút khỏi Việt Nam.

(2)Năm 1957, khi ông Nguyễn Xuân Vinh lên thay ông Trần Văn Hổ thì KQVN có bao nhiêu đơn vị và ai là chỉ huy trưởng?
Kể từ tháng 4 năm 1956, sau khi Pháp rút toàn thể Phái Bộ Huấn Luyện Không Quân về xứ thì KQVN được Mỹ yểm trợ. Từ đó cho đến khi bàn giao cho Trung Tá Nguyễn Xuân Vinh thì KQVN có lực lượng như sau:
Căn Cứ 1 Trợ Lực /Nha Trang
Trung Tâm Huấn Luyện KQ
Căn Cứ 2 Trợ Lực/Biên Hòa
Phi Đoàn 1 Khu Trục
Công Xưởng Biên Hòa
Căn Cứ 3 Trợ Lực/TSN
Liên Phi Đoàn 1 Vận Tải
Phi Đoàn Liên Lạc
Phi Đoàn 1 Trực Thăng
Phi Đoàn 2 Quan Sát
Căn Cứ 4 Trợ Lực/Đà Nẵng
Phi Đoàn 1 Quan Sát. Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Oánh
Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Oánh
Thiếu Tá Huỳnh Hữu Hiền
Thiếu Tá Huỳnh Hữu Hiền
Đại Úy Lê Văn Khương
Đại Úy Trịnh Hão Tâm
Thiếu Tá Nguyễn Cao Kỳ
Thiếu Tá Phạm Ngọc Sang
Thiếu Tá Nguyễn Văn Hậu
Thiếu Tá Võ Công Thống
Thiếu Tá Võ Dinh
Thiếu Tá Trần Phước
Vào đầu năm 1960, khi chức vụ Phụ Tá Không Quân đỗi thành Tư Lệnh Không Quân thì quân chủng Không Quân kể như đã lớn mạnh. Ông Nguyễn Xuân Vinh thăng Đại Tá năm 1961 và giải ngủ năm 1962.
Thời gian 1957-1960 là thời gian Không Quân thành hình. Các chỉ huy trưởng đơn vị thường thay đỗi vị trí, đặc biệt là Thiếu Tá Võ Dinh và Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Oánh. Vì vậy nên cần có những điều chỉnh chính xác hơn.

(3)Đại Tá Đỗ Khắc Mai làm Tư Lệnh Không Quân bao lâu rồi bàn giao?
Sau khi tham gia vào việc đảo chánh Ông Diệm ngày 1 tháng 11 năm 1963 thì được lên làm Tư Lệnh Không Quân. Chỉ trên dưới 2 hoặc 3 tháng thì bị mất chức.