Rất cám ơn bạn hung45, nhờ bạn mà bài viết “Dưới Rặng Trường Sơn Tây” đã được cộng thêm 60% điểm cho giá trị bài viết nầy.
Xin đa tạ Ban điều hành đã dành mọi sự dễ dàng cho bạn hung45 giúp tôi.
Kính chúc BĐH một năm mới vang dội tiếng thơm cùng vô số độc giả thèm khát được vào ghi danh là thành viên mới nhứt.