Có vấn đề, ắt có giải pháp!
Nếu người Việt Nam không sợ khó khăn và biết lo lắng cho trường tồn Dân Tộc và Tổ Quốc, xây đập kiên cố để giữ nguồn nước trên chín cửa sông Cữu Long là việc cần xúc tiến cấp thời để tránh rối loạn nguồn lương thực của nhân dân và tránh nạn ngoại xâm lấn áp về sau.
Một Dân Tộc muốn sống, không ai có thể tước đoạt!
KĐ33CT 17/02/18