KQ Tr/Tá Sương và KQ Đ/Tá Võ Ân


Bùi Ngọc Thắng, Đ/Tá Lưu Quang Nghĩa, Vợ Thắng và KQ Đ/Tá Võ Ân


KQ F5 Vũ Kim Bài, Antony, Toàn, Bùi Ngọc Thắng