Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm "Tình
Yêu Tình Nước"

Thơ Hà Huyền Chi - Nhạc Hoàng Vân - Ca Sĩ Ngọc Thủy - Hoà Âm Quốc Vũ