Đóa Hoa Vô Thường
Trịnh Công Sơn - Hồng Nhung trình bày
Phần 1
Phần 2