Nhà cầm quyền VN viết :
Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý,
nhân dân làm chủ đất nước.


Dân đọc và viết :
Đảng lãnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ đất nước.


5 Bàn Tay :
Đảng CHỈ TAY
Nhà nước RA TAY
Quốc hội GIƠ TAY
Mặt trận VỖ TAY
Thằng Dân TRẮNG TAY