Hàn Mạc Tữ được giới yêu chuộng thi văn xem là thần tượng cũa thi ca lãng mạn Vietnam


Đường lên mộ Hàn Mặc Tử được cải táng trên đồi Ghềnh Ráng
(nay là Đồi Thi Nhân)-Quy Nhơn.