đàm vĩnh Hưng có vi phạm Luật Thuế IRS và luật hôn nhân Hoa kỳ không ?

How to File an Immigration Marriage Fraud Complaint

Immigration marriage fraud is a serious offense that can lead to deportation. Upon conviction, the U.S. citizen and the foreign national can face up to a $250,000 penalty along with five years in federal prison. Countless people attempt to gain legal status in the United States by entering into a sham or fraudulent marriage. Even if a person is able to deceive the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) to obtain a green card, the status can be revoked if the USCIS uncovers the sham.


Làm đám cưới giả liên quan đến vấn đề di trú là một sự vi phạm luật nghiêm trọng có thể dẫn đến việc bị trục xuất. Nếu bị kết án, người có quốc tịch Hoa Kỳ và người mang quốc tịch ngoại quốc có thể bị phạt $250,000 và năm năm tù ở trong nhà giam liên bang. Có vô số người đã tìm cách hợp thức hoá tình trạng của mình tại Hoa Kỳ bằng cách làm đám cưới giả hay gian dối. Cho dù người đó có thể lừa dối được cơ quan U.S Citizenship and Immigration (USCIS) để được cấp thẻ xanh, tình trạng này có thể bị huỷ bỏ nếu USCIS phát hiên sự giả mạo.

Instructions
Chỉ dẫn

1. Step 1

1. Bước 1

Gather as much relevant information as possible, such as the sponsor or petitioner's name, the beneficiary's name and their address--if they live together. Facts like the foreign national's alien number (A#) or the citizen's Social Security number also are helpful but might be difficult to obtain.(see marriage certificate) and IRS 3949a form


Thu thập càng nhiều tin tức liên quan càng tốt, chẳng hạn như tên của người bảo lãnh hay người đứng đơn, tên của người được hưởng quyền lợi và địa chỉ của họ - nếu họ sống chung. Những dữ kiện như mã số của người mang quốc tịch nước ngoài (A#) hay số An Sinh Xã Hội của người công dân [Hoa Kỳ] sẽ rất hữu ích nhưng có thể khó lấy được (xem bảng hôn thú và đơn IRS 3949a).


2. Step 2

2. Bước 2

Contact the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ice.gov) by telephone at (866) DHS-2-ICE. The hotline is designed specifically to accept immigration violation reports. You can complain anonymously.

Liên lạc với cơ quan U.S. Immigration and Customs Enforcement (ice.gov) qua điện thọai số (866) DHS-2-ICE. Đường dây nóng được thiết lập đặc biệt để nhận những báo cáo vi phạm về di trú. Quý vị có thể than phiền một cách ẩn danh.

3. Step 3

3. Bước 3


Contact the USCIS (uscis.gov) at (800) 375-5283. Request live assistance, which is available during the week and file your complaint. Although USCIS and ICE are included within the Department of Homeland Security, you should submit separate fraudulent marriage reports to expedite the case review.


Liên lạc với cơ quan USCIS (uscis.gov) qua số (800) 375-5283. Xin được sự giúp đỡ trực tiếp, sự việc này sẽ được thực hiện trong tuần và nộp đơn than phiền của quý vị. Mặc dù các cơ quan USCIS và ICE trực thuộc Department of Homeland Security, quý vị nên nộp những báo cáo về việc làm đám cưới giả riêng biệt để giúp cho việc duyệt xét được nhanh chóng.


4. Step 4

4. Bước 4


Schedule an InfoPass appointment (infopass.uscis.gov) at your local USCIS office and speak with a USCIS official in person. Applicants or petitioners with current pending cases primarily request InfoPass appointments. However, you can schedule an appointment under the option to obtain information or other services.


Xin một cuộc hẹn InfoPass (infopass.uscis.gov) với văn phòng USCIS tại địa phương và trình bày trực tiếp với nhân viên của USCIS. Những người xin hay đứng đơn những trường hợp đang được duyệt xét, đầu tiên sẽ xin cuộc hẹn InfoPass. Tuy nhiên, quý vị có thể làm cuộc hẹn để xin tin tức hay những dịch vụ khác.


---
How to File an Immigration Marriage Fraud Complaint
Immigration marriage fraud is a serious offense that can lead to deportation. Upon conviction, the U.S. citizen and the foreign national can face up to a $250,000 penalty along with five years in federal prison. Countless people attempt to gain legal status in the United States by entering into a sham or fraudulent marriage. Even if a person is able to deceive the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) to obtain a green card, the status can be revoked if the USCIS uncovers the sham.


Instructions

1. Step 1

Gather as much relevant information as possible, such as the sponsor or petitioner's name, the beneficiary's name and their address--if they live together. Facts like the foreign national's alien number (A#) or the citizen's Social Security number also are helpful but might be difficult to obtain.(see marriage certificate) and IRS 3949a form

2. Step 2

Contact the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ice.gov) by telephone at (866) DHS-2-ICE. The hotline is designed specifically to accept immigration violation reports. You can complain anonymously.

3. Step 3

Contact the USCIS (uscis.gov) at (800) 375-5283. Request live assistance, which is available during the week and file your complaint. Although USCIS and ICE are included within the Department of Homeland Security, you should submit separate fraudulent marriage reports to expedite the case review.

4. Step 4

Schedule an InfoPass appointment (infopass.uscis.gov) at your local USCIS office and speak with a USCIS official in person. Applicants or petitioners with current pending cases primarily request InfoPass appointments. However, you can schedule an appointment under the option to obtain information or other services.http://img714.imageshack.us/img714/1...vinhhung21.gif