Xem hình để thấy "cháu" Đàm Vỉnh Hưng đi lấy Bà già ; đúng theo lời dạy của VC, cứu cánh biện minh cho phương tiện - làm gì cũng không care, miển chộp đến mục tiêu là OK.http://www.mautam. net/forum/ viewtopic. php?t=57239