Thank bạn hiền Nguyễn văn Tốt 72G "Nhạc Cuối Tuần"
[MUSIC]http://www.freewebtown.com/sportnguyen/NuaHonThuongDau.mp3[/MUSIC]