Kính tặng các niên trưởng và các bạn trong Ban Tổ Chức Liên khóa 72-73 SVSQKQ và Ban Tổ Chức Liên Khóa Hoa Tiêu Trực Thăng Quốc Nội Hội Ngộ 2010 tại Little Saigon