PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn

Thiếu Tá KQ NGUYỄN HỮU TƯƠI
Khoá 65E SVSQKQ Phi Hành
Cựu phi công Phi Đoàn 217, Thần Điểu
Không Đoàn 64 Chiến Thuật, Sư Đoàn 4 Không Quân, Cần Thơ.

Vừa thất lộc ngày 06 tháng 07 năm 2020 tại Houston, Texas.

Hưởng thọ 80 tuổi

Xin chia buồn cùng đại tang quyến.
Nguyện cầu hương linh KQ NGUYỄN HỮU TƯƠI sớm được siêu thoát và tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Hội Ái Hữu Không Quân Houston và vùng phụ cận
Thành Kính Phân Ưu