Tôi là:
Thái tâm Ngọc Cựu SVSQ/KQ khóa 73A phi hành xin thay mặt gia đình chân thành cảm ơn:
Các niên trưởng khoá 70A, 72A, 72C KPH, 72E,72F,72G,72H
Bạn cùng khoá 73A Việt nam - Hải ngoại
Các bạn khoá73C,73D,73F,73G,73H,73I ,73J
Và các thân bằng quyến thuộc đã gửi điện hoa chia buồn, vòng hoa tang , viếng tang và đưa tiển thân sinh của tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ sót xin niệm tình tha thứ.