Cảm hứng trước không khí rộn ràng chuẩn bị các cuộc họp mặt Liên Khóa SVSQKQ và Các khóa Hoa Tuêu Trực Thăng Quốc Nội vào năm tới, CT xin copy lại bại viết của Niên trưởng Đào Vũ Anh Hùng (http://www.hoiquanphidung.com/showthread.php?p=3286) viết về ngày mãn khóa 1 HTTT (Biên Hòa ) vào trang Họp mặt UH-1 để khơi động chút ký ức đẹp đẽ về những ngày son trẻ của những cánh chim trời UH-1 đang hồi ... xệ cánh .