Nhận được tin buồn

Thiếu Tá PHẠM -QUANG -TRÌNH

PHI - ĐOÀN 514, khóa 1 Khu Trục VN tạ̣i căn cứ Englin-Hurtburt Floria USA.
Cựu S/S worker tai Burien và West Seattle Washington

Tạ̣ thế ngày 7/3/2020 lúc 6giờ28 PM tại WASHING STATE
Hưởng thọ 81 tuổi.

Thành thật phân ưu cùng gia quyến, nguyện cầu hương linh Thiếu Tá sơḿ vào cõi bình an

Thành kính phân ưu

Cưụ Đại Uy Vũ-Đưć-Thọ Liên Đoàn Phòng Thủ Sư Đòan 5 Không Quân VNCH
C/H Đỗ-Hoaṭ Sư Đoạ̀n 1 Không Quân VNCH
C/H Nguyễn Anh Hoàng Sư Đoàn 1 Không Quân VNCH
C/H Nguyễn văn Tài Sư Đoàn 4 Không Quân VNCH
Gia tộc nhà Lê Seattle USA