Phân Ưu

Nhận được tin buồn :

Hiền thê cuả C/H KQ Nguyễn-văn-Cưủ

Nhủ danh Bà

VÕ THỊ NGỌC SƯƠNG


Vưà mãn phần ngày 9 tháng giêng năm 2020

Tại Seattle WASHINGTON

Hưởng thọ 72 tuổỉ

Câù chúc Bà sớm về nơi cõi Phật

Toàn thể hôị viên HKQVNCH Washington

Đồng kính phân ưu với C/H Nguyễn-văn-Cửu và toàn gia

BXHHKQVNCH