Danh sách tham dự Hội Ngộ SVSQ KQ Liên Khóa 72-73 kỳ III


Ban Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa SVSQ KQ 72-73 Kỳ III


DANH SÁCH THAM DỰ SVSQ/KQ LK KỲ III

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GHI TÊN = 456

TỔNG SỐ NGƯỜI ĐÃ GỞI CHI PHIẾU = 456:

===============================================
BẠN BÈ, THÂN HỬU VÀ CÁC NIÊN TRƯỞNG

Số người tham dự = 24

1- Nguyễn Văn Do - 4 X (198)
2- Vũ Tất Thắng - 2 X (258) - VIP
3- Lê Văn Thặng - 2 X (262) - T/H Lê Mạnh Hiệp 72B
4- Đàm Thượng Vũ - 2 X (263) - T/H Lê Mạnh Hiệp 72B
5- Hoàng Đình Trực - 4 X (264) - T/H Lê Mạnh Hiệp 72B
6- Trần Trung Quân - 7 X (270) - T/H Lê Mạnh Hiệp 72B
7- Cao Sơn - 1 X (203) - T/H Lê Văn Hải 73A
8- Cù Thái Hòa - 2 X (6) Hội Trưởng Hội KQ San Diego


================================================
Khóa 72A PH - Số người tham dự = 39

1- Trần Hớn Dân - 2 X (43)
2- Nguyễn Thành Thi - 2 X (48)
3- Phan Hoàng Hải - 2 X (109)
4- Đặng Quốc Thuần - 1 X (110)
5- Diệp Hữu Hạnh - 2 X (172)
6- Nguyễn Hữu Đức - 2 X (175)
7- Nguyễn Tiến Cường - 3 X (176)
8- Diệp Vĩnh Trí - 2 X (178)
9- Đinh Sỹ Hưng - 2 X (179)
10- Nguyễn Tiến Chung - 2 X (218)
11- Nguyễn Thanh Minh - 1 X (221)
12- Đặng Chấn Kỳ - 2 X (225)
13- Nguyễn Tấn Thành - 2 X (227)
14- Trần Văn Minh - 2 X (240)
15- Huỳnh Văn Dũng - 2 X (244)
16- Trịnh Khanh - 1 X (246)
17- Trần Hoàng Minh - 4 X (263)
18- Vũ Nam Nhuận - 2 X (250)
19- Huỳnh Đình Chí - 2 X (205)
20- Vũ Xuân Quang - 1 X (20)


################################################
Khóa 72A KPH - Số người tham dự = 5

1- Nguyễn Văn Tiến - 2 X (238)
2- Đinh Công Oánh - 1 X (272)
3- Nguyễn Thiệu Hoàng - 1 X (273)
4- Nguyễn Mạnh Khang - 1 X (21)


################################################
Khóa 72B - Số người tham dự = 35

1- Lê mạnh Hiệp - 2 X (49)
2- Phạm Văn Sử - 2 X (145)
3- Trần Chấn Mỹ - 2 X (146)
4- Trần Lương Hồng - 2 X (147)
5- Trần Vĩnh Phước - 2 X (148)
6- Ngô Thanh Chúc - 2 X (149)
7- Hà Minh Lộc - 2 X (150)
8- Phạm Phước Hậu - 1 X (151)
9- Phan Thành Hậu - 1 X (152)
10- Phạm Văn Thức - 1 X (153)
11- Nguyễn Tường Tri - 2 X (154)
12- Trần Quang Út - 2 X (156)
13- Nguyễn Văn Nhị - 2 X (158)
14- Phạm Văn Bình - 2 X (159)
15- Dương Văn Thành - 2 X (160)
16- Nguyễn Đăng Tám - 3 X (162)
17- Nguyễn Hoàng Sơn - 2 X (165)
18- Nguyễn Văn Kiểu -2 X (248)
19- Võ Công Uẩn - 1 X (249)


################################################
Khóa 72C PH - Số người tham dự = 16

1- Bùi Thanh Vân - 2 X (3)
2- Nguyễn V Hoàng - 2 X (219)
3- Nguyễn Thanh Bình - 2 X (231)
4- Hồ Thái Bình - 4 X (232)
5- Nguyễn Minh Hải - 2 X (242)
6- Từ Đặng An - 2 X (257)
7- Trần Châu Hoành - 1 X (260)
8- Trần Văn Ngôn - 1 X (261)


################################################
Khóa 72C KPH - Số người tham dự = 21

1- Hồ Đắc Tiến - 2 X (236)
2- Trần Văn Tuy - 2 X (247)
3- Nguyễn Văn Xóm - 2 X (252)
4- Lâm Ngọc Giao - 2 X (253)
5- Lê Quang Trung - 2 X (254)
6- Lê Minh Chánh - 2 X (255)
7- Nguyễn Minh Tuấn - 2 X (256)
8- Nguyễn Đức Bích - 1 X (268)
9- Mai Quân Hùng - 2 X (269)
10- Tiêu Hồng Phước - 1 X (275)
11- Nguyễn Văn Tự - 1 X (276)
12- Đinh Văn Quý - 1 X (280)
13- Lý Quảng Thành - 1 X (281)


############################################
Khóa 72E - Số người tham dự = 44

1- Dương Thanh Bình - 1 X (1)
2- Đõ Minh Chánh 2 X (4)
3- Nguyễn Đình Chí "mén" - 2 X (5)
4- Hoàng Đình Duyệt - 4 X (8)
5- Lê Minh Đức - 1 X (9)
6- Nguyễn Hữu Đức - 2 X (10)
7- Phan Văn Như Đông - 1 X (11)
8- Lê Phú Du - 1 X (12)
9- Trần Văn Gia - 2 X (14)
10- Lâm Chí Hạo - 2 X (15)
11- Nguyễn Chấn Hải - 1 X (17)
12- Nguyễn Văn Hảo - 2 X (18)
13- Phạm Đình Hùng - 2 X (22)
14- Lương Thế Hùng - 2 X (23)
15- Khúc Hiếu Hiệp- 2 X (25)
16- Vũ Bội Ngân- 1 X (29)
17- Vũ Viết Ngữ - 1 X (30)
18- Nguyễn Văn Nghiêm - 2 X (32)
19- Phạm Ngọc Phúc- 2 X (33)
20- Đỗ Đức Phối- 1 X (36)
21- Phạm Ngọc Sinh- 1 X (39)
22- Bùi Văn Tuyên - 2 X (41)
23- Lê Hồng Sơn - 1 X (228)
24- Nguyễn Văn Hổ - 2 X (233)
25- Võ Văn Tiến - 2 X (237)
26- Hoàng Ngọc Long - 1 X (285)
27- Lê Hưng -1 X (24)


########################################
Khóa 72F - Số người tham dự = 22

1- Bùi Đẹp - 2 X (50)
2- Nguyễn văn Điều - 2 X (107)
3- Nguyễn Văn Đại - 1 X (143)
4- Phan Toan (Tony) - 2 X (163)
5- Lâm sỉ Hùng - 1 X (213)
6- Nguyễn văn Mảo - 2 X (214)
7- Đinh Xuân Kiều - 2 X (265)
8- Đoàn Thanh - 3 X (267)
9- Nguyễn Văn Tánh - 2 X (201)
10- Lê Văn Tình - 2 X (202)
11- Vũ Văn Nuôi - 1 X (226)
12- Trần Văn Nghĩa - 2 X (26)


#############################################
Khóa 72G - Số người tham dự = 24

1- Nguyễn Văn Tốt - 2 X (51)
2- Trần Thanh Thiếc - 2 X (52)
3- Nguyễn Văn Phước - 2 X (53)
4- Nguyễn Văn Đông - 1 X (97)
5- Lê Ái Lý - 2 X (98)
6- Tăng Được - 2 X (99)
7- Huỳnh Kim Thanh - 2 X (102)
8- Đặng Thanh Liêm - 2 X (141)
9 - Huỳnh văn Tỷ -1 X (208)
10 - Trần Văn Thôn - 2 X (230)
11- Huỳnh Châu - 2 X (278)
12- Nguyễn Tiến Lộc - 2 X (286)
13- Đỗ Như Tùng - 1 X (2)
14- Nguyễn Văn Thanh - 1 X (19)


################################################
Khóa 72H - Số người tham dự = 30

1- Nguyễn Việt Hùng - 12 X (45)
2- Nguyễn Tấn Hùng - 2 X (54)
3- Trần Ngọc Sơn - 1 X (55)
4- Vũ Công Luyến - 2 X (57)
5- Đặng Lập - 1 X (58)
6- Vòng A Dưỡng -1 X (59)
7- Nguyễn Văn Bông - 1 X (60)
8- Nguyễn Đức Kính - 4 X (64)
9- Vũ Khắc Chung -2 X (113)
10- Nguyễn Phúc Thiện - 2 X (114)
11- Phạm Văn Lập - 2 X (220)


################################################
Khóa 73A - Số người tham dự = 28

1- Lê Văn Lộc - 2 X (65)
2- Trần Dường Vinh - 1 X (66)
3- Huỳnh Trịnh Phương - 2 X (93)
4- Bùi Văn Lạc - 2 X (94)
5- Lê Văn Hải - 4 X (95)
6- Phan Kim Dũng - 3 X (96)
7- Đinh Vịêt Thành - 1 X (101)
8- Nguyễn Văn Kỳ Hùng - 2 X (104)
9- Phạm Thái - 2 X (144)
10- Lê Hồng Ngọc - 4 X (204)
13- Nguyễn Văn Qui - 2 X (206)
14- Nguyễn Khắc Nguyên - 1 X (61)
15- Nguyễn Văn Phương - 1 X (282)
16- Võ Anh Tuấn - 1 X (105)


#############################################
Khóa 73B - Số người tham dự = 1

1- Nguyễn Văn Thanh - 1 X (62)


#############################################
Khóa 73C - Số người tham dự = 57

1- Nguyễn chu Môn - 2 X (67)
2- Nguyễn Hưng Quốc - 2 X (68)
3- Lê Ngọc Long - 2 X (69)
4- Lâm Vĩnh Hiên - 2 X (70)
5- Nguyễn Xuân Quang - 2 X (72)
6- Phan Thông Mãnh - 2 X (74)
7- Trần Đình Nam - 1 X (75)
8- Nguyễn Đình Thịnh - 4 X (76)
9- Nguyễn Phúc Nghiệp - 2 X (77)
10- Ong Văn Theo - 2 X (78)
11- Dương Hương Điền - 2 X (79)
12- Liu Soang - 2 X (80)
13- Lưu Van Chieu - 1 X (82)
14- Lưu Văn Tiến - 2 X (83)
15- Trần Quý Lý - 1 X (84)
16- Vũ Viết Thỏa -1 X (85)
17- Phạm Huy Hào - 2 X (136)
18- Trương Tự Túc - 2 X (137)
19- Đặng Phước Minh - 5 X (140)
20- Nguyển Quốc Hùng - 2 X (199)
21- Mai Đức Dũng - 2 X (200)
22- Nguyễn Anh Quân - 3 X (210)
23- Đặng Văn Do - 1 X (47)
24- Thái Quốc Dũng - 2 X (218)
25- Tân Văn Mão - 2 X (229)
26- Trịnh Xuân Bính - 2 X (239)
27- Nguyễn H Quân - 1 X (245)
28- Nguyễn Văn Đời - 1 X (271)
29- Nguyễn Ngọc Thái - 2 X (7)


#############################################
Khóa 73D - Số người tham dự = 25

1- Đoàn Văn Giáo - 7 X (86)
2- Quan Văn Tài - 2 X (87)
3- Ngô Văn Thành - 1 X (187)
4- Phan Công Trang - 1 X (191)
5- Cao Bá Tuấn - 3 X (194)
6- Bùi Đức Anh - 1 X (195)
7- Huỳnh Bá - 2 X (216)
8- Phạm Hoàng Nhi - 2 X (223)
9- Nguyễn Quốc Thái - 2 X (224)
10- Hồ Minh Thiện - 2 X (243)
11- Trần Khâm Nguyên - 1 X (259)
12- Hoàng Cao Luân - 1 X (16)


##############################################
Khóa 73E - Số người tham dự = 4

1- Đinh Quốc Cường - 2 X (211)
2- Chung Văn Quảng - 2 X (222)


################################################## #
Khóa 73F - Số người tham dự = 65

1- Nguyễn Tấn Lễ - 1 X (116)
2- Nguyễn Ngọc Định - 2 X (117)
3- Nguyễn Đ Thắng - 2 X (118)
4- Nguyễn Tuấn (Tabert) - 2 X (119)
5- Nguyễn Anh Tuấn (Râu) - 2 X (120)
6- Nguyễn Tuấn (Sữa) - 1 X (121)
7- Lê Giảng - 2 X (122)
8- Dương Vinh Hiển - 1 X (123)
9- Hố Trầm Xuân Thưởng - 2 X (124)
10- Phan Ngọc Minh - 2 X (125)
11- Nguyễn Quang Khanh - 1 X (127)
12- Nguyễn Thế Dũng - 2 X (128)
13- Lâm Hớn Bình - 1 X (129)
14- Đào Mạnh Trung - 2 X (130)
15- Lý Ngọc Châu - 1 X (131)
16- Tôn Thất Lập - 1 X (133)
17- Nguyễn Quang Minh - 2 X (134)
18- Huỳnh Trung Tỉnh - 14 X (88)
20- Lê Thành Bửu - 1 X (89)
21- Trần Ngọc Hân - 2 X (90)
22- Mai Văn Kiên - 1 X (91)
23- Trần Công Thành - 1 X (161)
24- Nguyễn Phương Thanh - 1 X (183)
25- Đỗ Xuân Hùng - 2 X (184)
26- Hà Quốc Châu - 1 X (185)
27- La Văn Hưng - 1 X (186)
28- Nguyễn Văn Bùi - 2 X (188)
29- Nguyễn Minh Nhựt - 1 X (190)
30- Nguyễn Thắng - 4 X (193)
31- Vũ Trọng Nghĩa -1 X (196)
32- Nguyển Văn Hạnh - 1 X (197)
33- Hồ Đắc Nghĩa - 1 X (235)
34- Nguyễn Tài - 2 X (189)
35- Bùi Quang Trân - 1 X (274)
36- Mai Văn Long - 1 X (235)


################################################## ###
Khóa 73H - Số người tham dự = 15

1- Hà Minh Thành - 2 X (92)
2- Phạm Văn Sang - 1 X (100)
3- Trần Đình Huy - 2 X (103)
4- Hồ Văn Du - 2 X (192)
5- Huỳnh Anh Khương - 4 X (251)
6- Phạm Văn San - 2 X (63)
7- Đỗ Văn Trưởng - 1 X (283)
8- Nguyễn Ngọc Trau - 1 X (284)


################################################## ###
Khóa 73I - Số người tham dự = 1

1- Nguyễn Thành Long - 1 X (166)


************************************************** **********************

Danh sách các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho Hội Ngộ SVSQ LK 72/73 kỳ III 2010
1. Lê Văn Hải 73A $1000.00 (đã nhận tiền)
2. Nguyễn Quốc Hùng 73C $1000.00 (đã nhận tiền)
3. Trần Văn Nghiã 72F $500.00 (đã nhận tiền)
4. Nguyễn Như Công 72E $100.00 (đã nhận tiền)
5. Hoàng Đình Duyệt 72E $60.00 (đã nhận tiền)
6. 73A Bắc Cali bán quà gây quỹ $420.00 (đã nhận tiền)
7. Nguyễn Xuân Quang 73C $600.00 (đấu giá chai rượu Cordon Blue 3 litter) (đã nhận tiền)
8. Tôn Thất Lập 73F $200.00 (đã nhận tiền)
9. Đặng Quốc Thuần 72A $20.00 (đã nhận tiền)
10. Lê Văn Lộc 73A $500.00 (đã nhận tiền)
11. Nguyễn Tài 73F $40.00 (đã nhận tiền)

Tổng cộng $4440.00Danh sách các Cơ Sở Thương Mại đăng Quảng Cáo trong Đặc San Hội Ngộ SVSQ LK 72/73 kỳ III 2010
1. Tuần Báo Thằng Mỏ Nam Cali $200.00 (đã nhận tiền)
2. John's Auto Body & Repair $300.00 (đã nhận tiền)
3. HNT Realty/Financial Links Co. $150.00 (đã nhận tiền)
4. Professional # 1 Auto Repair $200.00 (đã nhận tiền)
5. 1St Bolsa Finance & Long Coast Realty $200.00 (đã nhận tiền)
6. Cafe Mưa Rừng $200.00 (đã nhận tiền)
7. Richard Le MD $120.00 (đã nhận tiền)
8. Quán NGON $125.00 (đã nhận tiền)
9. Cafe Tago $200.00 (đã nhận tiền)
10. First Source $250.00 (đã nhận tiền)

Tổng cộng $2045.00Xin thành thật cám ơn các mạnh thường quân đã tíếp tay để vun trồng ngày Hội Ngộ
hung45htqs