Vì Ta Đã Lỡ Yêu Người - Thơ Hoàng Ngọc Ẩn - Nhạc Hoàng Cầm - Quỳnh Lan