Obama đã làm nhục nước Mỹ.

Mời các bạn xem, 8 năm Obama đã làm nhục nước Mỹ.
Giờ này anh ta vẫn âm thầm tiếp tay với đảng Dân Chủ đánh phá Tổng Thống Trump