Voi của ai?

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cái "vòi ấy", ối giời sướng ghê!