Cố nghệ sĩ Thanh Nga trong vai Thái hậu Dương Vân Nga với lời kêu gọi đồng bào chống quân xăm lược...