Tìm Thiếu Tá Phạm Chánh Duy , A-37 tại Phi trường Trà Nóc
Nghe nói có bị đi tù cải tạo và đã ra Trại không biết có đi HO và hiện đang ở Tiểu bang nào .
Có người bạn gái học chung với em gái Ông Duy tại Regina Pacis mong muốn tìm được
T/t Duy .
Liên lạc :657-236-7637