PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn :
Đại uý KQ LÊ ĐỨC CHU
Phi Đoàn 110 / KĐ 41 CT / SĐ 1 KQ
Khoá 1 / 66 QS
Sinh ngày 14 tháng 1 năm 1942
Từ trần ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại Boston , Massachusetts USA .
Hưởng thọ 77 tuổi

Thành kính phân ưu cùng tang quyến .
Nguyện cầu hương linh Anh Lê Đức Chu sớm tiêu diêu miền Cực Lạc .


TOÀN THỂ NVPH PHI ĐOÀN 110
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU