Nhin phù hiệu của các chiến sĩ Nhảy Dù VNCH không thấy rõ Tiểu Đoàn nào tham chiến trong clip phim này ?