Tìm Đại uý Trần văn Thắng trước phục vụ ở Phi Đoàn 231 Biên Hoà, cựu Phi công trực thăng võ trang.
Lần cuối cùng gặp ở căn cứ Nhà Bè, Việt Nam vào tháng 4 /1975.
Xin Đ/u Thắng cùng tất cả quí vị nào biết tin, liên lạc về:

Lê văn Sâm
Đ/T: 832-380-9473
Email: Sam.Le01@yahoo.com
Xin thành thật cám ơn