Tình Bơ Vơ - Nhạc Lam Phuong - Ánh Tuyết (giọng hát Quảng Nam)