Chủ tịch quốc hội CS Việt Nam, thiếm Ngân của tôi.