những thước phim tư liệu quý miêu tả nếp sống người dân Sài Gòn những năm trước ngày 30/4/1975

>