Nhận được tin buồn ,
Nhạc mẫu của KQ Trần Đình Huy Phi Đoàn 110 /KĐ 41CT/ SĐ I KQ là :
CỤ BÀ BÙI THỊ MINH ( DIỆU MẪN )
Đã qua đời lúc 1:00 PM ngày 23 tháng 3 năm 2019
Hưởng thọ 91 tuổi
Lễ an táng sẽ cử hành luc 1:00 PM ngày thứ bảy 30 tháng 3 năm 2019
tại Fairfax Fulneral home 7211 Lee HWY Falls Church VA.
Thành kính phân ưu cùng Anh Chị Trần đình Huy và tang quyến .
Nguyện cầu hương linh [CỤ BÀ BÙI THỊ MINH sớm bay về cõi vĩnh hằng

TOÀN THỂ NVPH PHI ĐOÀN 110
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU