Thân mời các bạn khoá 72E thuộc KLVNCH trong và ngoài nước cùng về đây hợp đoàn