Khấp Báo cùng Quý Niên-Trưởng và Quý Huynh-Đệ,
Bịnh viện vừa gọi cho tôi : Thân nhân Lý Tống vào ký tên rút ống cho LT ra đi, tôi đã để cho HT Hội KQ San Diego Cù Thái Hòa đại diện Đại Gia Đình Quân Đội VNCH nói chung & Đại Diện Không Chủng KQ nói riêng, rút ống để một người anh em của chúng ta, MỘT ĐẠI ANH HÙNG CỦA VIỆT-NAM ra đi trong ngậm ngùi, nuối tiếc vì chưa được thấy DÂN-TỘC VN thoát khỏi gông cùm CS.
Nguyện cầu hương linh của bạn ta Lý-Tống tức SVSQ KQ Lê-văn-Tống khóa 65A KQVNCH, mãi mãi thanh thản nơi cõi VĨNH-HẰNG.
KQ LvS (Sơn Ca 23).