Nhắn Tin

Muốn liên lạc bạn xưa
KQ Phạm Gia Đôn, từng phục vụ Phi Đoàn 118 Bắc Đẩu, Sư Đoàn 6 KQ tại Pleiku.

Người nhắn tin:
Vũ Quang Dũng
442-284-3334