Nhận được tin buồn


KQ Trần Vĩnh Đạt

Pháp Danh BẢO THÀNH

Nguyên Trung Tá Liên Đoàn Phó Liên Đoàn Phòng Thủ/SĐ4KQ
Tạ thế ngày 17 tháng 12 năm 2018

Hưởng thọ 84 tuổi

Chân thành chia buồn cùng GĐ KQ Trần Vĩnh Đạt
Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật Tiếp Dẫn Hương Linh Phật Tử BẢO THÀNH
Sớm Vãng Sanh Lạc Quốc

Thành Kính,

Bà Quả Phụ Sử Ngọc Cả
KQ Vĩnh, ANKQ Nha Trang
KQ Võ Ý & Gia đình
KQ Nguyễn Văn Thiệt (ANKQ Nha Trang)
Cháu Thảo (con gái cố Đại Tá Phùng Quan Chiêu)
KQ Nghiệp