Nhận được tin buồn trên HQPD,
Em xin chia buồn cùng anh Lưu Huy Cảnh và tang quyến về sự mất mát này.

Nguyện cầu cho hương linh chị Nguyễn Thị Phượng, pháp danh Viên Kỳ
sớm tiêu diêu về miền Cực Lạc.

Thành Kính Phân Ưu.

LN Giao (Kiwi35/KiwiTeTua)