Nhớ Lại Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Nguyễn Hửu Duệ