Chừng nào chính khách Hoa Kỳ, Bắc Mỹ dám nghĩ và nói ra như TT Putin của Nga ?

Vladimir Putin's speech : the SHORTEST SPEECH he has EVER made.
As the Russian president, Putin addressed Duma (the Russian Parliament) and gave a speech about tensions with minorities in Russia:

"In Russia, live like Russians. Any minority, from anywhere, if it wants to live in Russia, to work and eat in Russia, it should speak Russian, and should respect all Russian laws. If they prefer Sharia Law, and wish to live the life of Muslims, then we now clearly advise them to go and live in those places where that's the state law.
Russia does not need Muslim minorities , Minorities need Russia, and we will not grant them special privileges, or try to change our laws to fit their desires, no matter how loud they yell 'discrimination' !
We will not tolerate disrespect of our Russian culture.
We had better learn from the suicides of so-called democracies--
America, England, France, Germany, and Holland -- if we are to survive
as a nation.
The Muslims are taking over those countries, BUT they will NOT take over Russia !
Our Russian customs and traditions are not compatible with the lack of
culture or the primitive ways of Sharia Law and Muslims.
When this honorable legislative body thinks of creating new laws, it
should have in mind the Russian national interest FIRST, observing
that the Muslim minorities ARE NOT Russian”
The politicians in the Duma gave Putin a five minute standing ovation.
( If you keep this to yourself and do not forward it, YOU are part of
the Problem).

Bản dịch tiếng Việt

Chẳng lạ gì khi ông Putin được tạp chí Forbes chọn là người quyền lực nhất trên thế giới.
Đây là lúc quý vị dân cử của chúng ta nên quan tâm đến lời khuyên của Vladimir Putin.
Xin đề nghị không chỉ riêng chính quyền mà mọi công dân Mỹ nên chú tâm đến lời khuyên này. Thiệt đáng sợ ?
Thật đáng buồn khi một nhà lãnh đạo Cộng sản có lý hơn so với nhiều vị dân cử trong Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ, nhưng quả đúng vậy !
Phát biểu của ông Vladimir Putin: Tuyên bố ngắn nhất chưa từng có của ông.
Tổng thống Nga, Putin đã nói với Duma (Nghị viện Nga) và trình bày những căng thẳng với các nhóm thiểu số ở Nga:
"Ở xứ này, hãy sống như người Nga, bất cứ ai trong nhóm thiểu số, từ bất cứ chốn nào, nếu muốn sống ở Nga, làm việc và ăn ở Nga, cần phải nói tiếng Nga, và phải tôn trọng luật pháp Nga. Nếu muốn sống theo luật Sharia và đời Hồi Giáo, chúng ta khuyên họ nên đi đến và sống ở những nơi coi Hồi Giáo là pháp luật địa phương.
Nước Nga không cần đến dân thiểu số Hồi giáo, dân thiểu số đó cần Nga, và chúng ta sẽ không cấp cho họ những đặc quyền nào cả, hoặc cố gắng thay đổi luật lệ của chúng ta để thích nghi với ước nguyện của họ, cho dù họ la 'kỳ thị' to thế nào chăng nữa !
Chúng ta sẽ không tha thứ việc bất kính nền văn hoá Nga của chúng ta.
Chúng ta phải học được từ những vụ tự vẫn của các chế độ dân chủ gọi là - Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Hoà Lan - nếu quốc gia chúng ta muốn sống còn.
Dân Hồi giáo đang xâm chiếm những nước này, NHƯNG họ sẽ KHÔNG thống trị được Nga !
Phong tục và truyền thống của nước Nga chúng ta không phù hợp với lối kém văn minh hoặc những ứng xử man rợ của Sharia và dân Hồi giáo.
Khi cơ quan lập pháp được nể trọng này nghĩ về việc lập ra những đạo luật mới, xin nhớ quan tâm đầu tiên đến ích lợi quốc gia Nga, và phải luôn nhớ rằng dân thiểu số Hồi giáo không phải là người Nga"
Giới chính trị gia trong nghị viện Duma đã cùng đứng lên ngợi khen Putin trong 5 phút.