Tương lai cũng "Vượng Phu Ích Tử" xuất sắc như ai.. Vượng chồng ích cho con.