PHÂN ƯU
oooOooo


Được tin buồn

Cụ Ông Francis Châu Kim Nhân

Cựu Tổng Trưởng Tài Chánh Việt Nam Cộng Hòa
Cựu Phụ Tá Tổng Trưởng Quốc Phòng
Cựu Tổng Giám Đốc Nha Tài Chánh & Thanh Tra Quân Phí Bộ Quốc Phòng.

Đã được Thiên Chúa gọi về vào ngày 29 tháng 6, 2018, tại Maryland.

Hưởng Thượng Thọ 90 tuổi

Xin chân thành chia buồn cùng bà Châu Kim Nhân và tang quyến.

Thành Kính

Gia Đình Bửu Viên