Thiếu Úy KQ Nguyễn Hải Dũng 70A ( Người Huế ) Phục vụ tại Đoàn SVSQKQ trại Thiên Nga ( TTHL Nhatrang) thời gian 1973 - 1975... Vui lòng liên lạc với Nguyễn Văn Thanh khóa 43 Hoa tiêu Quan Sát ... Nếu Anh Em nào có tin tức anh Dũng xin liên lạc Dùm đa ta. Nguyễn văn Thanh Email: donovanlcd@yahoo.com , ở Riverside, California. Dt 949-690-0206 ( cell )