Sáng tác Trịnh Công Sơn
Tiếng hát Khánh Ly

Tưởng nhớ một mùa Xuân tang tóc của 40 năm trước...

[MUSIC]Pictures/HatTrenNhungXacNguoi_TCS.mp3[/MUSIC]