Thước phim lính VNCH giải cứu thường dân BỊ VC NHỐT TÙ !