kon Tum: Đào móng nhà phát hiện 7 bộ hài cốt
nhờ chú phổ biến cho mọi người.

http://www.tintaynguyen.com/kon-tum-...ai-cot/391345/