Nếu quí vị nào biết tin tức của Nguyễn Đình Vượng, khóa 73F, trước học ở trường Lasan Đức Minh, Sài Gòn và cư ngụ ở Thị Nghè trước năm 1975 (và những năm sau đó), xin cho tôi biết tin.

Thành thật cám ơn,

Hán Ngọc Giao

giaohan@netscape.net
giaohan@yahoo.com