Tôi,Trân minh Liêm muốn tìm bạn Tr/u Nguyễn hữu Luân trường Quân sự TTHLKQ Nhatrang.
Email : liemtran24@yahoo.com
.